2007/May/30

นิกายใหญ่ ของคริสต์ มี 3 นิกาย

เริ่มแรก คริสตชนก็อยู่รวมกันมาไม่ได้มีการแยกนิกายอะไร ต่อมา ศตวรรษที่ 11 มีความขัดแย้ง ระหว่างพระศาสนจักร(คริสตจักร)ตะวันออก และโรม จึงแยก ตัวออกไป เกิดเป็นนิกายออธอดอคขึ้นมา

และ ต่อมา ในศตวรรษที่16 ในพระศาสนจักร ได้ประสบปัญหาต่างๆมากมาย ทั้งจากระบบ และความประพฤติของบรรดาบาทหลวง ทางอดีตบาทหลวงมาร์ติน ลูเธอร์ ยื่นประท้วง 95 ข้อ เพื่อขอให้แก้ไข แต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากสมเด็จพระสันตะปาปา เลยถูกขับ และสั่งลงโทษ ( ยุคนั้น พระศาสนจักร มีอำนาจเหนืออาณาจักร ) และได้เกิดนิกายโปรแตสแตนท์ขึ้นมา

ดังนั้นสรุปนิกายใหญ่ๆของคริสตศาสนาได้ดังนี้

1.โรมันคาทอลิก

2.ออเทอดอกซ์ แยกออกไป เมื่อ ปี ค.ศ. 1054

3.โปรเตสแตนต์ แยกออกไป เมื่อ ปี 1517 โดยอดีตบาทหลวง มาร์ติน ลูเธอร์

++++++++++++++++++++++++++++++

+โรมันคาทอลิก+


มีพระสันตะปาปาเป็นประมุข โดยสืบทอดมาตั้งแต่สมัยอัครสาวกกลุ่มแรก โดยถือว่า นักบุญ เปโตร หรือ เซนต์ปีเตอร์ คือพระสันตะปาปาพระองค์แรก และสืบทอดมาถึงพระสันตะปาปาเบนนิดิกที่ 16 องค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่265

ผู้นับถือคริสตศาสนาทุกนิกายทั่วโลก เรียกเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันว่า คริสเตียน แปลเป็นภาษาไทยคือคริสตชน แต่สำหรับประเทศไทยเรานั้น นิกายโรมันคาทอลิกถูกนำเข้ามาก่อนสมัยพระนารายณ์มหาราชโดยบาดหลวงชาวโปรตุเกส ดังนั้นการออกเสียงคำว่า คริสเตียนในภาษาโปรตุเกส ออกเสียงว่า "คริสตัง" อย่างจีซัส ก็ออกเสียงว่า "เยซู" จึงทำให้คาทอลิคเรียกผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิคว่า คริสตัง ส่วนโปรแตสแตนท์เข้ามาสมัยหมดบลัดเลย์ซึ่งเป็นอเมริกา ดังนั้น โปรแตสแตนท์ไทยจึงเรียกตัวเองว่า คริสเตียน ตามแบบภาษาอังกฤษ สำเนียงอเมริกา แต่คำว่า"เยซู"ก็ใช้ตามที่คาทอลิกและคนไทยได้คุ้นเคยแล้ว

กลับมาที่ลักษณะของคาทอลิกต่อ

คาทอลิกนั้นจะมีนักบวช ที่เรียกว่า บาดหลวง หรือซิสเตอร์

คาทอลิกจะมีการให้เกียรติพระนางมารีย์ แม่ของพระเยซูเป็นพิเศษ เรียกพระนางว่า "แม่พระ" มาจากคำว่า มารดาของพระเจ้า

คาทอลิกจะมีการยกย่องวีรบุรุษ หรือวีรสตรีทางศาสนา หรือเรียกง่ายๆว่า บุคคลที่ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระเยซูอย่างดีมากจนเรามั่นใจว่าเขาได้ไปสวรรค์แน่นอน(คล้ายๆกรณีพระอรหันต์ในศาสนาพุทธ) เราจะเรียกคนเหล่านี้ ว่าเป็น นักบุญ

ดังนั้นหากเปรียบให้เข้าใจง่าย เรามองว่าพระเยซูคือกษัตริย์ ส่วนแม่พระก็เป็นพระราชชนนี(แบบสมเด็จย่า) เหล่านักบุญก็เหมือนขุนนาง ที่ใกล้ชิดกษัตริย์

คาทอลิกมีความเชื่อว่า ในพิธีมิซซา(พิธีนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์) เมื่อขนมปัง และเหล้าองุ่นถูกเสกในพิธี ก็คือเนื้อ และพระโลหิต เหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำในอาหารค่ำมื้อสุดท้าย

โบสถ์คาทอลิกทุกแห่ง ถือเป็น1เดียวกัน ขึ้นตรงต่อกรุงวาติกัน และองค์พระสันตะปาปา ดังนั้น หากคุณเป็นคาทอลิกคุณสามารถไปวัดไหนก็ได้ที่ใกล้บ้าน สามารถเปลี่ยนวัดที่ไปได้ตามแต่สะดวก
+โปรแตสแตนต์+

โปรแตสแตนทต์นั้น หลังจากการแยกนิกายในสมัยมาตินลูเธอร์ หลังจากนั้นได้มีการแยกนิกายย่อยอีกหลานิกาย ดังนั้นโบสถ์หรือคริสตจักรต่างๆ จะไม่ได้ขึ้นกับวาติกันหรือพระสันตะปาปาแต่อย่างใด

แต่สำหรับในประเทศไทย โปรแตสแตนท์ แบ่งเป็น 4 สายใหญ่ๆ คือสายสภาคริสตจักรในประเทศไทย สายสหกิจคริสตจักร และสายสหแบ๊บติสท์ และ เซเวนเดย์แอดเวนทิสท์ และนอกจากนั้นมีคริสตชนที่ไม่มีสังกัด เรียกตัวเองว่าคริสตจักรอิสระ

เท่าที่ทราบมานั้น โบสถ์ใน 4 สายหลักนี้ จะมีโยงใยถึงกัน และมีการตั้งที่เป็นระบบระเบียบ มีการควบคุมดูแลความสอดคล้องในหลักข้อความเชื่อให้ถูกต้อง แต่ในขณะเดียวกันก็มีคริสตจักรที่ไม่มีที่มาที่ไปที่ตั้งขึ้นเอง ซึ่งก็ต้องระมัดระวังในหลักความถูกต้องต่างๆด้วยตัวเอง ทั้งผู้สอนและผู้เชื่อ

โปรแตสแตนต์ ไม่มีนักบวช แต่มีผู้ถวายตัวรับใช้พระเจ้า เรียกว่า ศาสนจารย์ /ศิษยาภิบาล และผู้ประกาศ ซึ่งอาจแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ได้ การเรียกคำนำหน้าบุคคลเหล่านี้ จะเรียกว่า อาจารย์

โปรแตสแตนต์(โดยทั่วๆไป)จะไม่ให้ความสำคัญพิเศษกับพระนางมารีย์ หรือนักบุญ จะเน้นการเข้าถึงพระเยซูเจ้าโดยตรงด้วยตนเอง แต่สำหรับบางกลุ่มที่สนใจในเรื่องศาสนศาสตร์สตรี จะให้ความสำคัญกับพระนางมารีย์มากขึ้น ในฐานะแบบอย่างของสตรีคริสตชนที่ดี

สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของโปรแตสแตนต์เรียกว่าคริสตจักร ซึ่งคาทอลิคจะเรียกวัด

สำหรับโปรแตสแตนต์ โดยทั่วไป เมื่อรับเชื่อที่โบสถ์ไหน ก็ต้องร่วมนมัสการที่โบสถ์นั้น

พิธีทางศาสนาในวันอาทิตย์เรียกว่าพิธีนมัสการ


ในปัจจุบัน มีลัทธินิกายทางศาสนามากมายที่เกิดขึ้นใหม่ และอ้างอิงพระนามของพระเยซู หรือพระเจ้า ในจำนวนเหล่านี้ บางลัทธิจัดเป็นคริสตศาสนา ถือเป็นโปรแตสแตนท์นิกายใหม่ แต่บางลัทธิก็สร้างเสริมหลักความเชื่อที่แปลกใหม่พิศดารมาก จนไม่อาจนับได้ว่าเป็นนิกายในคริสตศาสนา หรือบางลัทธิมีหลักคำสอนที่ผิดข้อศีลธรรมพื้นฐาน และถูกแบน หรือไม่อณุญาติในบางประเทศ และได้แอบเข้ามาเผยแพร่ศาสนาตนในประเทศไทยด้วย

ในปัจจุบัน กรมศาสนาประเทศไทยได้รับรององค์กร(นิกาย)ในคริสตศาสนา 5 กลุ่มใหญ่ดังนี้

5 องค์กรคริสตศาสนา ที่ กรมศาสนารับรอง

1.โรมันคาทอลิก ( มี 10 สังฆมณฑล )

2.สภาคริสตจักรในประเทศไทย ( มี 19 ภาค เช่นในเขตกรุงเทพ มีคริสตจักรภาคที่ 6,7 และ 12 )

3.สหกิจคริสเตียน (รวมทั้งแองกลิกัน ลูเธอแรน ออร์โธดอกซ์)

4.สหกิจคริสตจักรแบ๊บติสต์

5.เซเว่นเดย์แอดเวนติส ( คริสตจักรวันเสาร์ )


edit @ 2007/05/30 11:37:33

Comment

Comment:

Tweet


#41 by (31.192.150.3|148.251.91.38, 31.192.150.3) At 2015-07-12 11:40,
#40 by (31.192.150.3|148.251.91.38, 31.192.150.3) At 2015-07-12 11:39,
#39 by (31.192.150.3|148.251.91.38, 31.192.150.3) At 2015-07-12 11:39,
#38 by (66.97.133.7|148.251.92.48, 66.97.133.7) At 2015-06-11 11:43,
#37 by (66.97.133.7|148.251.92.48, 66.97.133.7) At 2015-06-11 11:43,
#36 by (66.97.133.7|148.251.92.48, 66.97.133.7) At 2015-06-11 11:42,
#35 by (150.254.191.80|150.254.191.80) At 2014-07-01 19:58,
#34 by (67.21.55.123|148.251.92.48, 67.21.55.123) At 2014-06-29 16:59,
#33 by (67.21.55.123|148.251.92.48, 67.21.55.123) At 2014-06-29 16:58,
#32 by (67.21.55.123|148.251.92.48, 67.21.55.123) At 2014-06-29 16:58,
#31 by (162.248.11.4|162.248.11.4) At 2014-06-28 12:46,
#30 by (162.248.11.4|162.248.11.4) At 2014-06-28 12:45,
#29 by (162.248.11.4|162.248.11.4) At 2014-06-28 12:44,
#28 by (67.53.155.2|148.251.91.38, 67.53.155.2) At 2014-06-24 17:37,
#27 by (199.119.123.44|199.119.123.44) At 2014-06-23 17:01,
#26 by (150.254.191.80|150.254.191.80) At 2014-06-21 16:40,
#25 by (150.254.191.80|150.254.191.80) At 2014-06-21 16:38,
#24 by (150.254.191.80|150.254.191.80) At 2014-06-21 16:37,
#23 by (93.189.221.26|178.63.0.194, 93.189.221.26) At 2014-06-19 17:55,
#22 by (162.144.76.10|148.251.92.48, 162.144.76.10) At 2014-06-17 14:26,
#21 by (162.144.76.10|148.251.92.48, 162.144.76.10) At 2014-06-17 14:24,
#20 by (162.144.76.10|148.251.92.48, 162.144.76.10) At 2014-06-17 14:24,
#19 by (110.173.49.18|148.251.91.38, 110.173.49.18) At 2014-06-13 17:05,
#18 by (110.173.49.18|148.251.92.48, 110.173.49.18) At 2014-06-12 15:13,
#17 by (59.8.134.46|59.8.134.46) At 2014-06-09 13:26,
#16 by (59.8.134.46|59.8.134.46) At 2014-06-09 13:22,
#15 by (190.183.238.62|148.251.92.48, 190.183.238.62) At 2014-05-31 06:50,
comment5, cialis viagra, phoenix adult dating, cialis generic viagra, dating jewish online single, cigarettes, viagra y esteroides, newport cigarettes, cialis 60 pills, acomplia, england adult dating sites, 100 free dating sites, generic cialis, pill rimonabant, viagra overnight shipping, sex dating uk, Dating Services, cialis compare levitra viagra, gay free dating sites,
#14 by Sex Dating (220.128.114.145) At 2010-10-19 14:50,
comment5, cialis viagra, phoenix adult dating, cialis generic viagra, dating jewish online single, cigarettes, viagra y esteroides, newport cigarettes, cialis 60 pills, acomplia, england adult dating sites, 100 free dating sites, generic cialis, pill rimonabant, viagra overnight shipping, sex dating uk, Dating Services, cialis compare levitra viagra, gay free dating sites,
#13 by Sex Dating (140.142.35.133) At 2010-10-19 14:50,
comment4, cialis genuinerx.net viagra viagra, cialis online pharmacy, order viagra, acomplia online, adult cam dating,
#12 by adult dating services fre (99.198.111.18) At 2010-10-19 13:15,
comment5, cialis levitra viagra vs vs, Discount Cigarettes, cheap viagra, cialis mg size, Dating Services,
#11 by adipex-p (195.229.241.178) At 2010-10-19 11:41,
comment1, purchase viagra online, Cialis, 100 free online dating, cheap cigarettes, viagra 100 mg, on cigarettes, cheap cialis, Acomplia, drug test results to adipex, cialis generic, rimonabant, levitra and grapefruit juice, blue phentermine 30mg,
#10 by adult dating uk (170.146.35.244) At 2010-10-19 10:10,
comment3, girls online for datings, cigarettes, Cigarettes, propecia cialis cialis, sex ads dating, telephone dating services,
#9 by Adult Dating (72.254.128.201) At 2010-10-19 04:10,
comment4, Viagra, adult sim dating games, no prescription cialis, online dating, online cigarettes, Cialis, acomplia news, free adult dating sites, better phentermine or adipex, pill viagra, dating highend services, phentermine no scirpt required, levitra,
#8 by Adult Dating (187.115.161.210) At 2010-10-19 01:08,
comment3, winston cigarette coupons, propecia, renters insurance info, discount davidoff cigarettes, herbal treatments for adhesions, prednisone, vendita xanax, home insurance, cialis levitra viagra vs vs, adult dating uk,
#7 by levitra (86.96.226.25) At 2010-10-18 20:46,
Ik6Mzw <a href="http://qlqqocwaylke.com/">qlqqocwaylke</a>, [url=http://japieoxpxsbh.com/]japieoxpxsbh[/url], [link=http://hxcjwtejpukt.com/]hxcjwtejpukt[/link], http://iugsilnvxvxl.com/
#6 by izhjoimvj (210.168.2.58) At 2010-10-17 01:56,
จะไปอยู่ที่อิตาลีกับแฟนหลังจากแต่งงานแต่เขาเป็นคาทอลิกแล้วเราเป็นโปรแตสแตนท์แล้วที่โน่นก็มีแต่คาทอลิกจะทำไงดีหนา!!ปรับตัวแล้วต้องเปลี่ยนอีกเหรอ?และที่อิตาลีโบสถ์ที่เป็นนิกายโปรแตสแตนท์ก็ไม่รู้ว่ามีไหม? สิ่งเดียวที่จำได้จากคำของพระเยซูคือสิ่งดีที่ใครไม่สามารถแย่งชิงจากนางได้มารีย์ได้คือคำสอนของพระองค์ไปอยู่ที่ไหนพระองค์ก็ทรงอยู่กับเราด้วยและเชื่อว่าพระองค์จะทรงช่วยเราในเวลาอันสมควร แต่ถ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับคริสจักรที่นั่นบอกด้วยก็ดีนะค้า...
#5 by อมิตา (183.89.159.2) At 2010-03-18 17:15,
ตกลงว่าในไทยเรานับถือนิกายอะไรค่ะ เป็นคริสเตียนหรือคริสตัง embarrassed
#4 by (118.175.14.18) At 2009-10-22 17:56,
เป็นคิสเตียนมา
นานกว่า8ปีแล้วค่ะ
#3 by หนิง (125.27.80.54) At 2009-09-02 13:54,
คริสเตียนครับ big smile
#2 by perfectlove At 2009-05-15 12:58,
Wow..I never knew before
#1 by SMARTIES !! At 2007-05-30 11:40,